Col·lectiu Ronda. Defensem els teus drets

Col·lectiu Ronda és una cooperativa d'advocats i advocades especialitzats en totes les àrees del Dret però posem especial atenció al dret laboral, com a despatx laboralista que som, defensant persones treballadores davant de qualsevol problema que se'ls pugui presentar.

Al marge de l'actual encàrrec, us convidem a descobrir la resta de serveis que oferim a Col·lectiu Ronda.

Consulteu aquí tots els nostres serveis.

Formulari reclamació

Si ja va omplir una part del formulari i vol recuperar les seves dades, introdueixi aquí la seva paraula clau.

CRITERIS DE MINUTACIÓ I PAGAMENT DE L'ASSUMPTE ENCARREGAT CONSISTENT EN LA RECLAMACIÓ DEL DEUTE RELATIU ALS ESTADIS DOCENTS

La persones sotasignant encarrega a Col·lectiu Ronda, SCCL l'assessorament i tramitació de la reclamació del deute relatiu als estadis docents derivat de l'aprovació de l'ORDRE ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis, primer en via administrativa i posteriorment en via judicial.

Honoraris i costos

Els costos inclouen els honoraris d'advocat, però no del procurador, que són els dos professionals independents que intervenen en el procés. Aquests honoraris estan integrats per una part fixa i una part variable. La part fixa s'ha d'abonar en qualsevol cas i la part variable només s'haurà d'abonar en cas que l'assumpte es guanyi (si acabeu percebent efectivament algun import) i consisteix en un percentatge de l'import brut que percebeu.

I.- Via administrativa:

Honoraris inicials: 70 euros + IVA per persona. Consistent en la primera petició i probablement un recurs per esgotar la via administrativa. Plantejarem la qüestió conjuntament, en una única petició i/o recurs.

II.- Via judicial en primera instància: 

Honoraris inicials: 250 euros + IVA per persona. La nostra voluntat es plantejar-ho conjuntament. Si el Jutjat decidís desacumular el litigi en diversos procediments, hi hauria un cost addicional de 150 euros + IVA per persona.

Honoraris finals: 15 % del resultat econòmic obtingut.

II.- Segona Instància (al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).

Honoraris inicials: 100 euros + IVA per persona, si s’ha tramitat en un únic procediment. Si ens han obligat a tramitar-ho de forma individual, caldrà afegir un cost addicional de 50 euros + IVA per persona.

Honoraris finals: 15 % del resultat econòmic obtingut.

III.- Execució de sentència:

Honoraris inicials: 100 euros + IVA per persona, si s’ha tramitat en un únic procediment. Si ens han obligat a tramitar-ho de forma individual, caldrà afegir un cost addicional de 50 euros + IVA per persona.

Honoraris finals: 15 % del resultat econòmic obtingut.
Honoraris finals si sou una persona abonada a Col·lectiu Ronda: 10%
del resultat econòmic obtingut.

En el cas que hi hagi més de 100 persones que ens encarregueu l’assumpte, tindríeu una rebaixa del 20 % en els honoraris inicials pactats.

Més informació en aquest article.Documentació a aportar

Adjunteu NIF (si pot ser en pdf) en un sol document*
Nomenament*
Certificat de serveis passats*
Nòmina recent*
REPRESENTA GENCAT*

Per tal de que presentem la reclamació en el seu nom, hauria d'atorgar representació mitjançant representa Gencat amb certificat digital, en el següent enllaç:

Inici de sessió (aoc.cat)

Un cop a dins: Atorgar poder - Persona física - Nom: Maria Torra Duran - DNI núm. 47154319H  i poder general pel període que ja està predeterminat.

 

Justificant de l’apoderament (poders) realitzat telemàticament

Per a poder tramitar la reclamació judicial, caldrà que apodereu a la procuradora que realitzarà el tràmit en el vostre nom, la Sra. Neus Riudavets Vila.

Aquest tràmit el podeu fer telemàticament a la següent adreça web: https://sedejudicial.justicia.es/ca/-/apoderamiento-apud-acta, de la següent manera:

- Cal disposar de certificat electrònic o Cl@ve.

- Cal entrar amb els navegadors Microsoft Edge o Google Chrome.

- Cal introduir les següents dades de la procuradora:

   Procuradora: Neus Riudavets Vila

   DNI: 47167397-D

   Col·legiada BCN 758

- Cal indicar que voleu realitzar un poder general per plets.

En cas de no tenir certificat digital, l'apoderament es podria fer mitjançant poder notarial (acudint a qualsevol Notaria i indicant que es vol atorgar una «escriptura

de poder general per a plets») o bé assistint a qualsevol Jutjat a tal efecte.

Dades bancàries

 

Nom de l'entitat bancària*
Compte bancari (amb número IBAN)*
Nom del titular del compte*

Tipus de pagament
Recurrent [X]                                                                      Únic [  ]

 

NORMATIVA SEPA

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu al Col·lectiu Ronda a enviar ordres a la vostra entitat financera per fer càrrecs al vostre compte. Autoritzeu, per tant, a la vostra entitat a abonar els imports corresponents d’acord amb les instruccions del Col·lectiu Ronda.

Entre d'altres, teniu dret a que se us retornin els diners abonats d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En qualsevol cas, el reembossament haurà de ser instat per la vostra part en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en què es va fa el càrrec al vostre compte.

Podeu consultar la vostra entitat financera per obtenir més informació sobre els vostres drets en relació a aquest ordre.

PROTECCIÓ DE DADES

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat Gestió clients responsabilitat de COL·LECTIU RONDA SCCL i seu social a Trafalgar, 50-52 de 08010 Barcelona.

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els serveis contractats. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones llevat de les autoritats competents i necessàries per la prestació del servei amb l'única finalitat de comprovar la seva condició de persona afiliada a l'entitat. Les dades seran conservades fins la finalització de la prestació de servei durant el període de 10 anys.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Trafalgar, 50-52 de 08010 Barcelona o en lopd@cronda.coop

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades o resoldre els seus dubtes relatius a la protecció de dades posant-se en contacte amb el Delegat de protecció de dades en lopd@cronda.coop

ASSABENTAT I CONFORME,

Desitjo rebre informació i comunicacions via correu electrònic de campanyes i actes de Col·lectiu Ronda
Desitjo rebre La Circular (butlletí mensual) de Col·lectiu Ronda via correu electrònic
*Accepto les condicions de l'encàrrec professional de Col·lectiu Ronda en els termes establerts en l'apartat superior de condicions
*Accepto les condicions legals i de tractament de dades